• sahypa_banner

ODM / OEM

NIXIYA özleşdirmek hyzmaty

Esasy önümlerimiz aýallar üçin köýnek, futbolka, ýokarky bluzka, yubka ýaly trikota & we dokalan eşikler,
Geýimler, palto, jeans, balak, bökmek we ş.m.Bir stocka önümlerinde we OEM / ODM hyzmatlarynda hödürleýäris.

ODM hyzmatlary

Dizaýner, baý innowasiýa pikirlenişi, döwür bilen aýakdaş gitmek, modanyň başynda durmak, dizaýnerler bilen bir topar möwsümleýin tendensiýany düzmek üçin hünärmenler toparymyz bar.

OEM hyzmatlary

Niksiýanyň 20+ ýyllyk egin-eşik öndürmek tejribesi bar, bizde has rahat we täsirli işlemäge mümkinçilik berýän birnäçe durnukly hyzmatdaşlarymyz bar.

Niksia Garment Co., Ltd.

1999-njy ýylda döredilen bu hünärmen eşik fabrigi.

Täze duýgy

“NEW FEELING” markamyz we daşary ýurtlarda 6 dükanymyz bar.

8000+ Täze dizaýn / ýyl

20+ ýyllyk tejribe

70+ R&D we QC&QA

20+ Önümçilik setirleri

ODM / OEM hyzmaty

Çalt gurşun wagty

Özbaşdaklaşdyrma prosesi

Dizaýn ýasamak

OEM: Müşderiler tarapyndan öndürilýän önümçilik we poçta çykdajylary bilen talap edilişi ýaly nusgalar taýýarlamak.
ODM: Müşderiler tarapyndan çekilýän dizaýn hyzmatlaryny we poçta çykdajylaryny size hödürlemek üçin hünärmen dizaýner topary.

1-nji ädim

Mata saýlaň

Müşderi nusga almak üçin matany tassyklar we soňra müşderiniň razylygyna iberer.

2-nji ädim

Dizaýn nusgasy

Müşderi nusgany taýýarlamagyň nusgasyny tassyklar we soňra müşderiniň razylygyna iberer.

3-nji ädim

Çap ediş nusgasy

Müşderi sargyt üçin bahany, gowşuryş wagtyny we mukdaryny tassyklar.Nusga çap ederis we önümçilik prosesini ilki mata satyn almakdan başlarys.

4-nji ädim

Kesmek

Kesmezden ozal matany gysýarys, soň bolsa nagyş boýunça kesýäris.

5-nji ädim

Tikin

Materialshli materiallar kesilenden soň, ähli materiallary tikip, eşik ýasap başladyk.

6-njy ädim

Demirlemek

Tikilen eşikleri QC gözden geçirenden soň, ütükläp başlaň we sapagy birin-birin kesiň.

7-nji ädim

Hil barlagy

QC toparlarymyz tarapyndan hil barlagy, QC hiline AOL 2.5 laýyklykda berk gözegçilik.

8-nji ädim

Gaplamak we eltip bermek

Önümleri gaplamaga we müşderä iberip başlaýarys.

9-njy ädim

NIXIYA artykmaçlyklary

NIXIYA 1999-njy ýylda işe başlady, dizaýn, tehnologiýa paketlerini döretmek, matalar we bezegler bilen üpjün etmek, nusgalary döretmek, köp sanly egin-eşik öndürmek, gaplamak, önümleriň iberilişine çenli hil gözegçiligi bahalandyrmakdan başlap, ähli üpjünçilik zynjyryny ýerine ýetirýäris.

Professional gözleg topary

Tejribeli gözleg we zenan modasynyň ösüş topary, modanyň tendensiýalary we müşderiniň islegine has gowy üpjün etmek üçin çaklama hasabatlary boýunça gözleg.

Salam-tehniki önümçilik enjamlary

Önümçiligi has çalt we täsirli etmek üçin iň soňky sublimasiýa önümçilik enjamlary, lazer kesýän maşynlar we swing maşynlary bar.

20+ Önümçilik setirleri

20+ önümçilik liniýasyna eýe bolmak, müşderiniň wada berlen wagty boýunça iň gowy hilli, dizaýn almaga kömek edýär.Şeýle hem, ýakyn wagtda boljak bazarda bolmaga kömek edýär.

Ajaýyp hil ulgamy

Gaty hil ulgamy arkaly önümleriň hünär derejesi 99% -e ýetdi.Fabricshli matalar köpçülikleýin önümçiligiň öň ýanynda synagdan geçirilýär we ýük daşalmazdan ozal ähli önümler synagdan geçirilýär, şeýle hem üçünji bölümiň barlagyny goldaýar.

Özbaşdaklaşdyrma prosesi

Pagta

Pagta

Satin

Satin

Şiffon-JPG

Şifon

Mahmal

Mahmal

Pagta-keşde

Pagta keşdesi

Boýak

Boýak

Meş

Meş

Flece

Flece

Denim

Denim

Zygyr

Zygyr

Deri

Deri

IMG_6514-2

Poliester