• sahypa_banner

Aýal-gyzlar stilinde maşk!

Aýal-gyzlar üçin sport eşikleri, adatça işe gitmek üçin ulanýan zatlarymyz ýaly möhümdir.Bu sport eşikleri pagta, poliester ýa-da sintetik ýaly dürli matalarda bolup biler, hemme zat etjek maşklaryňyza bagly bolar.Ylgamak ýoga etmek bilen birmeňzeş däl, şonuň üçin size rahatlyk, tazelik we çeýeligi berýän eşikleri saýlaň.Maşk etmek sagdyn bolmak we höwesli bolmak arasynda köp peýdalary getirýär.

Modanyň gündelik durmuşymyzyň köp böleginde bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň, sportda stil we reňkli eşikleri satyn alyp bilersiňiz.Ölçegleriňizi bilýän bolsaňyz ýa-da dükanda satyn alyp, eşikleriň size laýykdygyny anyklamak üçin onlaýn satyn alyp bilersiňiz.

Siluetiňizi bellemek üçin bedene berk toplumlar bilen oýnap bilersiňiz.Sportuň görnüşine baglylykda aýakgaplaryň hem saýlanýandygyny, stiliňize laýyk gelýänleri saýlaň.Zerur zatlaryňyzy götermek üçin salgylanma şekilinde görkezilişi ýaly sport sumkasyny ulanyň.Açyk reňkler keýpimizi ýokarlandyrmaga kömek edýär, olary ýokarky, polo köýnek, şortik ýa-da balta geýip bilersiňiz.Tomus günleri ylgamakçy bolsaňyz, gün şöhlelerinden goramak üçin gün şöhlesini we şapkany ýatdan çykarmaň.
Köýnek öndürijiler
Birnäçe ýyl ozal sport durmuş ýörelgesine öwrülmegi bes etdi.Gyş gelende, pes temperaturadan birneme lapykeç bolup bileris, ýöne ýyly saklamaga we işiňizi dowam etdirmäge mümkinçilik berýän switer ýa-da penjek ulanyp bilersiňiz.Siluetiň bu görnüşi üçin sesini bermek üçin ýokarsynda açyk reňkli eşikleri ulanýarys.Aýakgaplar ýa-da baltalar, salgylanma şekillerinde görkezilişi ýaly çyzyklar ýa-da gara dizaýnlar bolup biler.Gaoga ýa-da pilates bilen meşgullanýan bolsaňyz, elastik eşikleri geýiň we çeýeligi üpjün ediň.

Aşaky meýdanda sesiň köpelmegi üçin ýokarky eşigi aşaky eşikden has ýeňil reňkde geýiň.Arka tarapynda kiçijik platforma bolan aýakgap, ylgaýarka ýa-da ylgaýarka güýzüň has gowy ýapylmagyna hyzmat edýär.Egin-eşik opsiýalarynda romantik stiliňiz bar bolsa, ünsden düşmezlik üçin ajaýyp gül yzlary bolan legenleri görüp bilersiňiz.
Köýnek öndürijiler
Sport bilen meşgullanmak, köne we ygtybarly şekili görkezjek köne sumkaly eşikleriň hemmesini geýmeli diýmek däl.Bedeniňize laýyk gelýän we halaýan fiziki aýratynlyklaryňyzy ýokarlandyrýan eşikleri ulanyň.Suratlarda bil bagynda jikme-jiklikler bilen iki görnüşli balta görüp bileris, bu bel belini görkezer.Fitnes, tigir sürmek we pilates üçin iň amatlysy rahatlyk üçin berk sport eşiklerini geýmek, ýöne golf ýa-da basketbol bolsa, boş eşikler size has laýyk bolar.

Haýsy sport bilen meşgullansaňyzam, gowy we moda görünmek isleýärsiňiz.Gowy bra saýlamaly we ululygyňyza göz ýetirmeli, sebäbi bu köp aýallaryň arasynda iň ýygy ýalňyşlyk.Braçka saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly iki nokadymyz bar: birinjisi, döşüňiz durnuksyz, ikinjisi, gowy dem alyp bilersiňiz.Edil şonuň ýaly, joraplar ähli derini siňdirip, aýaklaryňyzy gury saklamak üçin pagtadan ýasalmalydyr.Şlýapalar, akylly sagatlar, pigtail ýa-da äýnek ýaly görnüşlere aksessuarlary goşup bilersiňiz we okuwyňyza päsgel berip biljek uzyn gulakhalkalardan, monjuklardan we halkalardan gaça durmalysyňyz.
Köýnek öndürijiler
Aýal-gyzlar üçin has köp sport eşigini görmek isleýän bolsaňyz, hasaba alyňEgin-eşik öndürýän zawod.FromKöýnek öndürijileronlaýn maslahat tapyp bilersiňiz, dürli ýagdaýlar we siluetler üçin müňlerçe eşiklerden ylham alyp, halaýan eşikleriňizi satyn alyp bilersiňiz.Şeýle hem, aýratyn bir hyzmat isleýän bolsaňyz, hünärmenleriň kömegi bilen şahsy we hünär keşbiňizi ýokarlandyrmagyň täze usullaryny tapyp bilersiňiz diýip, şahsy maslahat sorap bilersiňiz.


Iş wagty: Oktýabr-06-2022