• sahypa_banner

OEM Egin-eşik öndürijilerinden öz eşik markaňyz

Şeýle hem tötänleýin gezelenç üçin gül yubkasyny göterip bilersiňiz.Resmi ýygnaklarda-da edil şonuň ýaly.Gelin duşlaryndan toýlara çenli gül köýnegi bilen hiç haçan ýalňyşmarsyňyz.Iş üçin stil gözleýän bolsaňyz, moda yubka dizaýnyna gitmeli.

Köýnek öndürijiler

Häzirki wagtda yubka öndürilýän ýerler adatça şeýle edilýärHytaý köýnek zawody.Zawodyň bu görnüşi, köplenç etek ýa-da eşik üçin çig mal alýar.Çig maly meýilleşdirýärler we kesýärler, gerekli nagyş boýunça tikýärler, soňra bolsa bu zatlary görkezilen paýlaýjylara gaplaýarlar we iberýärler.

Kirtubka zawodlarynda dürli bölümler ýa-da bölümler bar we geýim tikmek işiniň üstünlikli bolmagyny üpjün etmek üçin hersiniň belli bir roly bar.

Köýnek öndürijiler

NIXIYAEgin-eşik öndürýän zawodZenan eşiklerini öndürmekde ýöriteleşdirilen: Köýnek, Jübüt eşik, Iki bölek toplum, Hoodie, Switer, futbolka, penjek, palto we balak.Customörite dizaýny, ýörite nyşany we belligi goldaýan öz tehniki toparymyz bar.Zawodymyz nusga sargytlaryny we çalt eltip beriş wagtyny edip biler.NIXIYA-da hünärli tehniki, ýokary netijelilik, ajaýyp hyzmat topary we satuw ulgamy bar.Köp ýurtlara moda dükanlarynyň eýelerine, import edijilere, supermarket zynjyr dükanlaryna iň köp satylýan ýokary hilli eşik önümlerini we paýnamalaryny hödürleýäris.NIXIYA her bir müşderä uly üns berýär we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy üçin hyzmatdaşymyz hökmünde hormat goýýar.


Iş wagty: Awgust-09-2022