• sahypa_banner

Habarlar

 • Egin-eşik markasy öndürijileri, işiňiz üçin iň gowy saýlan zat

  Egin-eşik markasy öndürijileri, işiňiz üçin iň gowy saýlan zat

  Öz onlaýn egin-eşik biznesiňize başlamak isleýärsiňizmi?Belki, köýnegiň üstünde ajaýyp görünýän ajaýyp dizaýnlaryňyz bar.Belki, moda çyzgysyny döretmekde eliňizi synap görmek islärsiňiz.Maksatlaryňyz haýsy bolsa-da, ýokary hilli ýörite eşik öndüriji gerek bolar ...
  Koprak oka
 • OEM Egin-eşik öndürijilerinden öz eşik markaňyz

  OEM Egin-eşik öndürijilerinden öz eşik markaňyz

  Şeýle hem tötänleýin gezelenç üçin gül yubkasyny göterip bilersiňiz.Resmi ýygnaklarda-da edil şonuň ýaly.Gelin duşlaryndan toýlara çenli gül köýnegi bilen hiç haçan ýalňyşmarsyňyz.Iş üçin stil gözleýän bolsaňyz, moda yubka dizaýnyna gitmeli.Kirtubkalaryň manu ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň egin-eşik öndürijisinde öz moda eşikleriň marka stiline başlaň

  Hytaýyň egin-eşik öndürijisinde öz moda eşikleriň marka stiline başlaň

  Hiç haçan gülli yubka bilen şowsuz bolup bilmez.Bu etekleriň iň gowy tarapy, olary düzmek we götermek aňsat, olary geýmek elmydama rahat bolup biler.Bu gül dizaýnlary, resmi iş eşiklerine döredijilik goşmagyň ajaýyp usulydyr.Köpugurlylygy gözleýänler üçin fl ...
  Koprak oka
 • Öz markaňyzy bulaşdyrmak üçin eşik üçin iň oňat öndürijiler

  Öz markaňyzy bulaşdyrmak üçin eşik üçin iň oňat öndürijiler

  Iş ýerlerine gül dizaýnyny geýmegiň iň gowusy, olaryň transeasonly bolmagydyr.Salkyn günler üçin, uzyn aýakgaply yubkalary düzmegi saýlap bilersiňiz.Ajaýyp gutarmak üçin, blazer bilen bezemegi ýatdan çykarmaň, sebäbi bu ansambly göz öňüne getirişiňizden has ýokary galdyryp biler.Ikisem 20-nji ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň ýörite eşik öndürijilerinden ýokary hilli köýnekler

  Hytaýyň ýörite eşik öndürijilerinden ýokary hilli köýnekler

  Iş ýerlerine gül dizaýnyny geýmegiň iň gowusy, olaryň transeasonly bolmagydyr.Salkyn günler üçin, uzyn aýakgaply yubkalary düzmegi saýlap bilersiňiz.Ajaýyp gutarmak üçin, blazer bilen bezemegi ýatdan çykarmaň, sebäbi bu ansambly göz öňüne getirişiňizden has ýokary galdyryp biler.Ikisem 20-nji ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli aýallar hususy eşik geýýärler Aýal eşik öndürijileri

  Qualityokary hilli aýallar hususy eşik geýýärler Aýal eşik öndürijileri

  Tomus paslynda, baky görünmek üçin inçe gülli yubka we käbir bitarap reňkleri saýlap bilersiňiz.Iň soňky görnüş üçin stiletto topuk ýa-da gysgyç ýaly aksesuarlary geýiň.Pes çöregi daňyp, özüne çekiji görün.Ajaýyp gül köýnek gözleýän bolsaňyz, Hytaý köýnek zawodyna baryp bilersiňiz.Sen ...
  Koprak oka
 • Niksiýa egin-eşik fabriginde moda tendensiýasyny gözleýärsiňiz

  Niksiýa egin-eşik fabriginde moda tendensiýasyny gözleýärsiňiz

  Hiç wagt könelmeýän moda tendensiýasyny gözleýärsiňizmi?Gül köýneklerini synap görüň.Hawa, muny dogry eşitdiň.Islegleri sebäpli çap edilen ýa-da gülli köýnekler bazarda hemişelik orny eýeledi.Köçe geýim dükanlaryndan başlap, meşhur markalara çenli gül yzlary her bir aýal üçin hökmany stile öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Egin-eşik öndüriji Niksiýanyň moda köýnekleri

  Egin-eşik öndüriji Niksiýanyň moda köýnekleri

  Owadan gül köýnekleri denim penjekleri, moda şarflar we kirpikli topuklar bilen ajaýyp görünýär.Bu tomus üçin ajaýyp görnüş.Saçyňyz aşak, saçyňyz ýokary, gülli çap köýnek geýmegiň hakykatdanam dogry ýa-da ýalňyş usuly ýokmy?Maksi köýnek, ýa-da dyz uzyn köýnek ýa-da kiçi köýnek, biziň ...
  Koprak oka
 • “Niksia” zawod köýnekleri moda bazaryndaky tapawut

  “Niksia” zawod köýnekleri moda bazaryndaky tapawut

  {görkezmek: ýok;You Özüňizi şa aýal ýaly duýýan eşik gözleýärsiňizmi?Moda köýneklerimiz moda pudagynda ýokary orny eýeleýär.Fashionhli moda zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin ýasalan, iň täze modalardan dizaýn ideýalaryny alýarys we olary özboluşly görnüşde modelleşdirýäris ...
  Koprak oka
 • Egin-eşik öndürýän zawoddan Bohem köýnegi

  Egin-eşik öndürýän zawoddan Bohem köýnegi

  Boho bohemian üçin gysgaltma, şu günler iýmitiňiziň üstünden aýlanyňyzda Instagram ýaly sosial media platformalarynda boho ylhamlanan eşikleri köplenç görersiňiz.Adatça uzyn, ýeňil we howaly görnüşlerinden tanap bolýar.Köplenç bu boho köýnekleri hem nagyşlanýar ...
  Koprak oka
 • Egin-eşik öndürijisinde amatly ýokary gülli köýnekler

  Egin-eşik öndürijisinde amatly ýokary gülli köýnekler

  Gülli yzlar, esasanam şol tomus aýlarynda ýa-da ýaz aýlarynda täzelik we wagtlaýyn stil berip biler.Gyş aýlary bolsa, şol sowuk günleri ýaşadyp we ýumşadyp biler.Islendik möwsümde gül çapyny görendigiňize ynanýarys, ýöne belki şol gül dreslerini halas ediň ...
  Koprak oka
 • Hil moda Niksiýanyň aýal eşik öndürijisi

  Hil moda Niksiýanyň aýal eşik öndürijisi

  {görkezmek: ýok;} Yssy.Salkyn.Taze.Amatly.Köýneklerimizde oturyp ýa-da resmi dabara gatnaşanyňyzda, olar kellä gelýär.Egin-eşik öndürijimiz 21 ýyldan gowrak seresaplylyk bilen döredilen, her bir aýalyň özüni gowy duýmalydygyny anyk bilýän ähli aýal-gyzlary özüne çekýär.NIXIYA, a ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4