• sahypa_banner

Habarlar

 • Bu gyş geýjek gyş penjekleri Siz olary gowy görersiňiz!

  Bu gyş geýjek gyş penjekleri Siz olary gowy görersiňiz!

  Gyş penjekleri, her şkafyň sowuk günlerde bolmaly eşigi.Umuman, penjek, sowukdan we şemaldan goramak üçin ulanýan kiçijik galyňlykdaky eşikdir.Bular tendensiýa görä her ýyl üýtgeýär, nusgawy modeller wi ýaly ...
  Koprak oka
 • Aýal-gyzlar stilinde maşk!

  Aýal-gyzlar stilinde maşk!

  Aýal-gyzlar üçin sport eşikleri, adatça işe gitmek üçin ulanýan zatlarymyz ýaly möhümdir.Bu sport eşikleri pagta, poliester ýa-da sintetik ýaly dürli matalarda bolup biler, hemme zat etjek maşklaryňyza bagly bolar.Ylgamak ýoga etmek bilen deň däl, munuň üçin ...
  Koprak oka
 • Niksiýa - On ýyl

  Niksiýa - On ýyl

  On ýyl uzak wagtdyr we dünýäde çuňňur gatnaşmaýan näbelli bir adamy ösdürer.On ýyl gaty gysga, adamyň durmuşynda näçe on ýyl bar, olar Nikiýada iň ýaş we iň owadan wagty galdyrdylar.2022-nji ýylyň 20-nji iýunynda Niksia he ...
  Koprak oka
 • Aýallar üçin sport çümdürijileri Halaýanlaryňyzy saýlaň!

  Aýallar üçin sport çümdürijileri Halaýanlaryňyzy saýlaň!

  2020-nji ýylda aýallar üçin sport çümdürijileri galmak isleýän tendensiýa öwrüldi.Meşhurlar köçe stilinde görşümiz ýaly dürli çärelere we dürli kombinasiýalara geýýärler.Edil şonuň ýaly, onuň esasy ulanylyşy size rahatlyk berýän sport ýa-da käbir maşklar üçin.Bu eşikler we ...
  Koprak oka
 • Şäher aýal-gyzlaryň eşikleri şäher üçin amatly!

  Şäher aýal-gyzlaryň eşikleri şäher üçin amatly!

  Aýallar üçin şäher eşikleri 70-nji ýyllaryň başynda köçelerde döräp, uly şäherlerde aýal-gyzlary has rahat duýmak maksady bilen.Olar gündelik işleri we şäher durmuşynyň hereketini goldaýan eşiklerdir.Getin töwekgelçiligi bolmazlygy üçin ýokary hilli matalar bilen gelýärler ...
  Koprak oka
 • Niksiýada hytaý zenan eşik öndürýän kompaniýalary

  Niksiýada hytaý zenan eşik öndürýän kompaniýalary

  {görkezmek: ýok;2020 2020-iň hemmesi bitarap görnüşler bilen baglanyşykly bolsa-da, 2021 täze we batyrgaý görnüşler bilen gelýär.Iň gyzykly zat, nusgawy äheňdäki moda köýnekleriniň gaty reňklerde täzelenmegi.Şeýle-de bolsa, häzirki moda tendensiýalaryny yzarlamak bilen, häzirki döwrüň hemişe özüne çekiji keşbini göz öňünde tutup ...
  Koprak oka
 • ODM we OEM aýal-gyzlar önümçilik zawodyndan eşikler

  ODM we OEM aýal-gyzlar önümçilik zawodyndan eşikler

  Egin-eşik öndürijisinde bolup geçýän zatlar hakda pikir edip gördüňizmi?Erkek (we aýal) müňýyllyklardan bäri eşik geýip gelýändigini hemmeler bilýär.Erkin çyzylan derileriň ilkinji başlangyç görnüşli eşiklerinden başlap, has gurluşly köýnek görnüşine çenli bularyň hemmesini kimdir biri ýasapdy.Biri hökmünde ...
  Koprak oka
 • Niksiadan eşik dizaýn öndürijileri

  Niksiadan eşik dizaýn öndürijileri

  Üstleri we beýleki aýal-gyzlar eşikleri üçin ygtybarly üpjünçi gözleýän bolsaňyz, Niksiýa eşik öndürýän zawoddan başga zat görmäň!Şeýlelik bilen, hippi köýnekleri we grafiki köýnekleri, ýa-da reňkli bluzkalary we ajaýyp köýnek gözleýän bolsaňyzam, Niksiýa ähli faşiňiz üçin iň amatly ýer ...
  Koprak oka
 • Egin-eşik markasy öndürijileri, işiňiz üçin iň gowy saýlan zat

  Egin-eşik markasy öndürijileri, işiňiz üçin iň gowy saýlan zat

  Öz onlaýn egin-eşik biznesiňize başlamak isleýärsiňizmi?Belki, köýnegiň üstünde ajaýyp görünýän ajaýyp dizaýnlaryňyz bar.Belki, moda çyzgysyny döretmekde eliňizi synap görmek islärsiňiz.Maksatlaryňyz haýsy bolsa-da, ýokary hilli ýörite eşik öndüriji gerek bolar ...
  Koprak oka
 • OEM Egin-eşik öndürijilerinden öz eşik markaňyz

  OEM Egin-eşik öndürijilerinden öz eşik markaňyz

  Şeýle hem tötänleýin gezelenç üçin gül yubkasyny göterip bilersiňiz.Resmi ýygnaklarda-da edil şonuň ýaly.Gelin duşlaryndan toýlara çenli gül köýnegi bilen hiç haçan ýalňyşmarsyňyz.Iş üçin stil gözleýän bolsaňyz, moda yubka dizaýnyna gitmeli.Kirtubkalaryň manu ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň egin-eşik öndürijisinde öz moda eşikleriň marka stiline başlaň

  Hytaýyň egin-eşik öndürijisinde öz moda eşikleriň marka stiline başlaň

  Hiç haçan gülli yubka bilen şowsuz bolup bilmez.Bu etekleriň iň gowy tarapy, olary düzmek we götermek aňsat, olary geýmek elmydama rahat bolup biler.Bu gül dizaýnlary, resmi iş eşiklerine döredijilik goşmagyň ajaýyp usulydyr.Köpugurlylygy gözleýänler üçin fl ...
  Koprak oka
 • Öz markaňyzy bulaşdyrmak üçin eşik üçin iň oňat öndürijiler

  Öz markaňyzy bulaşdyrmak üçin eşik üçin iň oňat öndürijiler

  Iş ýerlerine gül dizaýnyny geýmegiň iň gowusy, olaryň transeasonly bolmagydyr.Salkyn günler üçin, uzyn aýakgaply yubkalary düzmegi saýlap bilersiňiz.Ajaýyp gutarmak üçin, blazer bilen bezemegi ýatdan çykarmaň, sebäbi bu ansambly göz öňüne getirişiňizden has ýokary galdyryp biler.Ikisi-de ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4