• sahypa_banner

Biz hakda

607140f48f9d0

Professional OEM we ODM öndürijisi

Guan Guangzhououda ýerleşýän kompaniýamyz dünýäniň iň uly mata bazaryndan 10 minut uzaklykda --- Zhongda mata bazaryndan, Hytaýdan we Günorta Afrikadan 22 hünärmen dizaýner we moda alyjy, Hytaýda 6 nagyş dizaýneri bar, her ýyl bizden has köp zat bar Köpçülikleýin önümçilikde 8000 täze dizaýn, şeýle hem öz markamyz “NEW FEELING” we Günorta Afrikanyň Johannesohannesburgda lomaý dükanlary bar, ýyllyk satuw mukdarymyz 10 milliondan gowrak eşik.

Üstünliklerimiz

24 sargyt gaýtadan işleýän işgärlerimiz, her bir eşik we eltip beriş wagtynyň jikme-jikliklerini berk üpjün edýärler, her önümiň müşderilerimize gowşurmagy üçin ajaýypdygyna göz ýetiriň.Biziň artykmaçlyklarymyz, bir hepdelik 160 + täze dizaýn we her hepde 200 müň sany sargyt üpjünçilik ukyby.Söýgi we dogruçyllyk kärhanamyzyň medeniýeti, kompaniýamyzdaky her bir zat her gün bu ýerde işlemekden lezzet alýar, ABŞ, Kanada, Germaniýa, Günorta Afrika we Dubaýdan gelen müşderiler önümimize ýokary baha berýärler.Bize baryp görmäge tüýs ýürekden hoş geldiňiz!

607141aadfa2a
3

NIXIYA Müşderileri

Amerikadan, Europeewropadan, Okeaniýadan, Eastakyn Gündogardan, Günorta-Gündogar Aziýadan we ş.m. esasy müşderilerimiz.

NIXIYA 1999-njy ýylda işe başlady, dizaýn, tehnologiýa paketlerini döretmek, matalar we bezegler bilen üpjün etmek, nusgalary döretmek, köp sanly egin-eşik öndürmek, gaplamak, önümleriň iberilişine çenli hil gözegçiligi bahalandyrmakdan başlap, ähli üpjünçilik zynjyryny ýerine ýetirýäris.

Garaşsyz moda markalaryna we iri kompaniýalara we elektron söwda satyjylaryna gözleg we egin-eşik öndürmek talaplary bilen kömek etmek we hyzmat etmek.

Hil kepilligi bilen, önümlerimiz elmydama Demirgazyk Amerika, Merkezi Amerika, Demirgazyk Europeewropa, Okeaniýa, Günorta Amerika, Orta Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. ýaly global sebitlerde gowy satylýar.

Durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan adamlar biziň bilen habarlaşyp bilerler we siziň bilen dostlukly we ýeňişli işewür gatnaşyk gurmaga tüýs ýürekden garaşýarlar.

Siziň ideal görnüşiňiz

Bize baryp görmäge tüýs ýürekden hoş geldiňiz!

biz hakda
biz hakda
biz hakda
biz hakda
biz hakda

BIZ KÖMEK KÖMEK EDEBI ÖNÜMLERI WE DISTRIBUTORLARY

Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere biziň bilen habarlaşyp, özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy gözlemek üçin hoş geldiňiz.

JS-140-01
S-9786-03
TZ-822-04