Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

1999-njy ýylda döredilen Guanç Guangzhouou Niksiýa Garment Co.Şeýle hem, “NEW FEELING” markamyz we daşary ýurtlarda 6 dükanymyz bar.

Zawod 2000 m² meýdany tutýar, ösen enjamlar we hünärmenler bilen, Mysal üçin, iş wagtymyz 3 iş güni, köpçülikleýin önümçilik wagty 15 iş güni.Her ýyl köpçülikleýin önümçilikde 8000-den gowrak täze dizaýn bar.

has giňişleýin gör

Haryt kategoriýalary

24 sargyt gaýtadan işleýän işgärlerimiz, her bir eşik we eltip beriş wagtynyň jikme-jikliklerini berk üpjün edýärler, her önümiň müşderilerimize gowşurmagy üçin ajaýypdygyna göz ýetiriň.

NIXIYA TOT SATYLAN ÖNÜMLER

Habarlarymyz

 • Egin-eşik markasy öndürijileri, işiňiz üçin iň gowy saýlan zat
  • 13/2022 / Awgust

  Egin-eşik markasy öndürijileri, işiňiz üçin iň gowy saýlan zat

  Öz onlaýn egin-eşik biznesiňize başlamak isleýärsiňizmi?Belki, köýnegiň üstünde ajaýyp görünýän ajaýyp dizaýnlaryňyz bar.Belki, moda çyzgysyny döretmekde eliňizi synap görmek islärsiňiz.Maksatlaryňyz haýsy bolsa-da, ýokary hilli ýörite eşik öndüriji gerek bolar ...

 • OEM Egin-eşik öndürijilerinden öz eşik markaňyz
  • 09/2022 / Awgust

  OEM Egin-eşik öndürijilerinden öz eşik markaňyz

  Şeýle hem tötänleýin gezelenç üçin gül yubkasyny göterip bilersiňiz.Resmi ýygnaklarda-da edil şonuň ýaly.Gelin duşlaryndan toýlara çenli gül köýnegi bilen hiç haçan ýalňyşmarsyňyz.Iş üçin stil gözleýän bolsaňyz, moda yubka dizaýnyna gitmeli.Kirtubkalaryň manu ...

 • Hytaýyň egin-eşik öndürijisinde öz moda eşikleriň marka stiline başlaň
  • 03/2022 / Awgust

  Hytaýyň egin-eşik öndürijisinde öz moda eşikleriň marka stiline başlaň

  Hiç haçan gülli yubka bilen şowsuz bolup bilmez.Bu etekleriň iň gowy tarapy, olary düzmek we götermek aňsat, olary geýmek elmydama rahat bolup biler.Bu gül dizaýnlary, resmi iş eşiklerine döredijilik goşmagyň ajaýyp usulydyr.Köpugurlylygy gözleýänler üçin fl ...