Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

1999-njy ýylda döredilen Guanç Guangzhouou Niksia Garment Co., köýnek, yubka, futbolka, bluzka, palto, switer, balak öndürmekde we bütin dünýäde OEM / ODM sargyt hyzmatyny hödürlemekde ýöriteleşýär.Şeýle hem, “NEW FEELING” markamyz we daşary ýurtlarda 6 dükanymyz bar.

Zawod 2000 m² meýdany eýeleýär, ösen enjamlar we hünärmenler bilen, Mysal üçin, iş wagtymyz 3 iş güni, köp önüm öndürmek wagty 15 iş güni.Her ýyl köpçülikleýin önümçilikde 8000-den gowrak täze dizaýn bar.

has giňişleýin gör

Haryt kategoriýalary

24 sargyt gaýtadan işleýän işgärlerimiz, her bir eşik we eltip beriş wagtynyň jikme-jikliklerini berk üpjün edýärler, her önümiň müşderilerimize gowşurmagy üçin ajaýypdygyna göz ýetiriň.

NIXIYA TOT SATYLAN ÖNÜMLER

Habarlarymyz

 • Bu gyş geýjek gyş penjekleri Siz olary gowy görersiňiz!
  • 13/2022 / Okt

  Bu gyş geýjek gyş penjekleri Siz olary gowy görersiňiz!

  Gyş penjekleri, her şkafyň sowuk günlerde bolmaly eşigi.Umuman, penjek, sowukdan we şemaldan goramak üçin ulanýan kiçijik galyňlykdaky eşikdir.Bular tendensiýa görä her ýyl üýtgeýär, nusgawy modeller wi ýaly ...

 • Aýal-gyzlar stilinde maşk!
  • 06/2022 / Okt

  Aýal-gyzlar stilinde maşk!

  Aýal-gyzlar üçin sport eşikleri, adatça işe gitmek üçin ulanýan zatlarymyz ýaly möhümdir.Bu sport eşikleri pagta, poliester ýa-da sintetik ýaly dürli matalarda bolup biler, hemme zat etjek maşklaryňyza bagly bolar.Ylgamak ýoga etmek bilen deň däl, munuň üçin ...

 • Niksiýa - On ýyl
  • 20/2022 / Sentýabr

  Niksiýa - On ýyl

  On ýyl uzak wagtdyr we dünýäde çuňňur gatnaşmaýan näbelli bir adamy ösdürer.On ýyl gaty gysga, adamyň durmuşynda näçe on ýyl bar, olar Nikiýada iň ýaş we iň owadan wagty galdyrdylar.2022-nji ýylyň 20-nji iýunynda Niksia he ...